برنامه های وفاداری

مناسبت ها

به مناسبت سالروز تولد 500,000 ریال شارژ کیف پول و 0.00 امتیاز از باشگاه هدیه بگیرید.

خرید از فروشگاه

به ازای هر 500,000 ریال خرید از فروشگاه 1 امتیاز در باشگاه مشتریان کسب کنید.

پلکان وفاداری باشگاه

درباره ویژگی ها و شرایط رده بندی غیرفعال بدانید :

  • مشتریان از امتیاز 0.00 تا امتیاز 1.00 در این پلکان قرار میگیرند.
اطلاعات تکمیلی

درباره ویژگی ها و شرایط رده بندی برنزی بدانید :

  • مشتریان این پلکان برای ابقا در این رده بندی باید در 60 روز حداقل 1.00 امتیاز را کسب نمایند.
  • مشتریان از امتیاز 1.00 تا امتیاز 20.00 در این پلکان قرار میگیرند.
اطلاعات تکمیلی

درباره ویژگی ها و شرایط رده بندی نقره ای بدانید :

  • مشتریان این پلکان برای ابقا در این رده بندی باید در 60 روز حداقل 1.00 امتیاز را کسب نمایند.
  • مشتریان از امتیاز 20.00 تا امتیاز 60.00 در این پلکان قرار میگیرند.
اطلاعات تکمیلی

درباره ویژگی ها و شرایط رده بندی طلایی بدانید :

  • مشتریان این پلکان برای ابقا در این رده بندی باید در 60 روز حداقل 1.00 امتیاز را کسب نمایند.
  • مشتریان از امتیاز 60.00 در این پلکان قرار میگیرند.
اطلاعات تکمیلی